Buhgalterçilik işi

“Buhgalterçilik işi” hünäri boýunça bilim alýan
ýaşlar, kärhanalara gelip gowşan resminamalary öz ugry boýunça işläp düzmegi,
kärhanalaryň maliýe hasabatynyň gurluşyny laýyklykda işleri ýerine ýetirmäge,
iş ýerinde materiallaryň kabul edilişine we ammarlara ýerleşdiriş işiniň
hasabyny dogry ýöretmegi
, önümçilik işlerinde önümiň
taýýarlanylyşynyň, önümiň özüne düşýän 
gymmatynyň hasabyny çykarmak, önümi ýerleşdirmek üçin çykdajylaryň  hasabyny ýöretmekligi
, önümçilik-tehniki resminamalarynyň hasaba alnyşynyň ýöredilişiniň (işiň ýerine ýetirilişiniň tabşyryklaryny,
işçileriň iş wagtynyň hasabyny ýöretmek, işiň ýerine ýetirilişiniň hasaby)
, döwlet standartlaryndan hem-de beýleki düzgünnamalardan 
peýdalanmaklygy
we başga-da birnäçe
aýratyn bilim başarnyklaryna ýöriteleşen
hünär taýýarlygyny geçýär.

Paýlaş

Salgymyz:

49-njy jaý, Mäti Kösäýew köçesi, Aşgabat, Türkmenistan. 

Telefon belgiler:
363697, 364815