Syýahatçylygyň hukuk taýdan dolandyrylyşy

Syýahatçylygyň hukuk taýdan dolandyrylyşy” hünäri boýunça bilim alýan ýaşlar, kärhanalarda we guramalarda gelip gowşan resminamalary öz ugry boýunça seljermeleri geçirmegi, hukuk meselelerini ýüze çykaryp,
olary anyklamak endiklerini kemala getirmek bilen hünär işinde ulanylýan resmi
kagyzlary resmileşdirmegi, tehnologiýanyň soňky gazananlaryndan baş çykarýan,
daşary ýurt dillerine hünäri boýunça başlangyç bilimleri öwrenýän,
iş dolandyrylyşynyň öňde baryjy görnüşlerini, usullaryny we işiň ýerine ýetirilişiniň, kabul edilişiniň kämil usulyýetini işlemekde  Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we beýleki resmi düzgünnamalara salgylanyp
degişli wezipelerde işlemeklige niýetlenendir.

Paýlaş

Salgymyz:

109-njy jaý, Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, Aşgabat, Türkmenistan. 

Telefon belgiler:
363697, 364815