Biz barada

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI 
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI


            Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň garamagyna degişli okuw mekdebi bolup, ol 2012-nji ýylyň iýul aýynyň 6-yna Hormatly Prezidentimiziň ýörite Karary bilen açyldy. Türkmenistanda syýahatçylyk ulgamynyň ösdürilmegi bu ugurdaky hünärmelere islegeriň artmagyny şertlendirdi. Ýokary derejeli myhmanhanalar toplumynda işlemäge, şu döwrüň ösen talabyna laýyk hyzmat etmekligi oňat işgärlere garaşýarlar.


Biziň mekdebimizde orta hünär bilim berýän 2 ýyllyk okuwlaryň hünärleri:
  1. Myhmanhana hyzmatlary
  2. Syýahatçylyk hyzmatlary
  3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda)
  4. Syýahatçylykda buhgalter hasaba alnyşy
  5. Daşky gurşawy goramak we tebigy miras
  6. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy

Başlangyç hünär bilim boýunça 1,5 ýyllyk okuwlaryň hünärleri:

  1. Syýahatçylyk hyzmatlary
  2. Syýahatçylygyň hukuk taýdan dolandyrylyşy
  3. Buhgalterçilik işi

Hünär taýýarlygy boýunça 3 aýlyk okuwlaryň hünärleri


  1. Gid terjimeçi (syýahatçylyk pudagynda)

Sanly bilim

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA [...]

Kitaphana

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA [...]

Salgymyz:

109-njy jaý, Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, Aşgabat, Türkmenistan. 

Telefon belgiler:
363697, 364815