HAKATON BÄSLEŞIKLERI

Image description

Häzirki döwürde bütin dünýäde bolşy ýaly, Ata Watanymyz Türkmenistanda hem sanly tehnologiýalaryň durmuşymyza mäkäm ornaşmagy bilen, kompýuter programmirleme we IT ulgamy ugurlary boýunça hünärlere we olardan baş çykarýan hünärmenlere bolan isleg barha artýar. 

Ýurdumyzda sanly bilimi ösdürmek, sanly ykdysadyýete geçmek babatda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan tutumlary bu gün Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär, sanly tehnologiýalardan baş çykarýan, ýokary bilimli hünärmenleri ýetişdirmek işine uly üns berilýär. Şeýle hünärmenleriň kämil bolup ýetişmekleri üçin bu ugurda dürli görnüşli bäsleşikler, olimpiadalar yzygiderli geçirilýär. Soňky wagtlarda dürli ugurlar boýunça innowasion çözgütleri döretmegiň guraly hökmünde dünýäde giňden ýaýran hakaton bäsleşikleriniň geçirilip durulmagy munuň aýdyň mysalydyr. 

Bu adalga ilkinji gezek 1999-njy ýylda OpenBSD we  Sun Microsystems kompaniýalarynyň esaslandyryjylary tarapyndan ulanyldy. «Hakaton» sözi iňlis sözünden gelip çykyp, «hacker – haker, marathon – marafon» manylaryny aňladyp, dürli ulgamdaky kompýuter programmistleriniň (dizaýnerler, programmistler, IT ulgamyň hünärmenleri) bäsleşigidir. 

Hakaton – bu saýlanyp alnan ders ugrunda täze pikirleriň döremegine we durmuşa geçirilmegine niýetlenen ýörite meýdança. Hakatonyň ýörite formaty dürli kärlerdäki, dürli başarnykly adamlary bir topara jemläp, saýlap alnan ders ugrunda täze çözgütleri gözlemäge itergi berýär.     

Bu bäsleşigiň aýratynlyklary we peýdaly taraplary barada söz açylanda, onuň çäginde hakatondaky toparlaryň ähli agzalary öz başarnyklaryny we döredijilik ukyplaryny ösdürip, pikirdeşlerini tapyp, dostlaşýarlar we köp zatlary öwrenýärler. Şonuň ýaly-da, bäsleşik oňa gatnaşyjylaryň, hususan-da talyp ýaşlaryň başarnyklaryny ösdürmek bilen, toparlaýyn işlemek, berlen wagty peýdaly ulanmak, dürli ýagdaýlaryň baş alyp çykmak endiklerini kemala getirýär. 

Şu maksatlar bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-nji ýylyň dowamynda ýokary okuw mekdepleri tarapyndan geçiriljek hakaton bäsleşikleriniň meýilnamasyny tassyklady. Hakaton bäsleşikleri diňe bir talyp ýaşlar üçin däl, eýsem ukyp-başarnygyny synasy gelýän dürli ýaşdaky raýatlar üçin açykdyr. Sizi hakaton bäsleşiklerine gatnaşmaga çagyrýarys!

Geçiriljek hakaton bäsleşikleriniň meýilnamasy aşakda getirilýär:

2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we ýokary okuw mekdepleri tarapyndan bilelikde  geçiriljek Hakaton bäsleşikleriniň 

S A N A W Y

T/b Ýokary okuw mekdebiniň ady Hakatonyň ady Hakatonyň ugry (temasy) Hakatonyň geçirilýän ýeri Hakatonyň
geçirilýän wagty
1 Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty CyberQuest Operasion ulgamda gizlin howplary öz wagtynda anyklamak
 we olaryň öňüni almak üçin üpjünçilikleri döretmek
Türkmen döwlet binagärlik-
gurluşyk instituty
2024-nji ýylyň
mart aýy
2 Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet
uniwersiteti
Sanly ösüş Sanly okuw platformalaryny döretmek Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersiteti
2024-nji ýylyň
aprel aýy
3 Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty CyberHack Sanly gurşawda kriptografik usullary programmalaýyn
durmuşa geçirmek
Türkmenistanyň Döwlet
energetika instituty
2024-nji ýylyň
aprel aýy
4 Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag
kommunikasiýalary instituty
Arkadag şäherinde hereket edýän elektromobillere kuwwat beriji bekediň innowasion taslamasy Ulag, maglumat-kommunikasiýa we binagärlik Türkmenistanyň Inžener-
tehniki we ulag
kommunikasiýalary instituty
2024-nji ýylyň aprel aýy
5 Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar
we informatika instituty
Web-dizaýn Magtymguly Pyragy portalynyň dizaýnyny işläp taýýarlamak «Sanly çözgüt-IT meýdança»
 Hojalyk jemgyýeti
2024-nji ýylyň
maý aýy
6 Türkmen döwlet maliýe
instituty
Maglumat ulgamyny
kämilleşdirmek
Innowasion tehnologiýalar Türkmen döwlet maliýe
instituty
2024-nji ýylyň
maý aýy
7 Türkmen oba hojalyk instituty AgriTech Oba hojalyk toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmagyň
programma üpjünçiligini teklip etmek
Türkmen oba hojalyk
instituty
2024-nji ýylyň
iýun aýy
8 Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti Turkmen Cyber. Hack Operasion ulgamda gizlin howplary öz wagtynda anyklamak we
olaryň öňüni almak üçin üpjünçilikleri döretmek
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň
oktýabr aýy
9 Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
instituty
Ykdysadyýet Maliýe we salgyt, makroykdysadyýet we mikroykdysadyýet hem-de ykdysady nazaryýet Türkmen döwlet ykdysadyýet
 we dolandyryş instituty
2024-nji ýylyň
oktýabr aýy
10 Türkmenistanyň Oguz han adyndaky
Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
Etut.developer Tehniki ýumuş esasynda
platformany işläp düzmek
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2024-nji ýylyň
noýabr aýy
11 S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersiteti
Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri Programma üpjünçiligini
teklip etmek
S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
2024-nji ýylyň
noýabr aýy
12 Döwletmämmet Azady
adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
Dili kämilleşdirmek Tehniki ýumuş esasynda
platformany işläp düzmek
Döwletmämmet Azady
adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
2024-nji ýylyň
noýabr aýy

HAKATON BÄSLEŞIKLERI